Wet en regelgeving

Wet en Regelgeving
Sinds in 1987 de risico’s van het gebruik van asbest wereldwijd bekend werden is er veel nieuwe wet- en regelgeving bijgekomen. Vanaf 1994 is het verboden om asbest te verwerken, bewerken of op te slaan.

Rond asbest is dan ook erg veel wet en regelgeving ontstaan om zo de risico’s tot een minimum te beperken. Hieronder vindt u de belangrijkste wet en regelgeving;

  • De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met asbest.
  • Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
  • Het vernieuwde Asbestverwijderingsbesluit dat op 1 maart 2006 van kracht is gegaan.
  • De regeling Bouwbesluit 2003 bevat o.a. bouwtechnische voorschriften voor gebouwen en bouwwerken.
  • Aangaande het produceren, in voorraad houden, verkopen en toepassen van asbesthoudende producten.
  • NEN normen

CW asbest helpt u door “het grote bos” van wetten en regels heen om tot een verantwoorden sanering te komen.